Cuma, 11 Ekim 2013 12:31

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİMİZ...

Öğeyi Oyla
(0 oy)

KÜLTÜR SANAT-SEN
(KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM EMEKÇİLERİ SENDİKASI)
GENEL MERKEZ VE ŞUBELER
DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ

Tarih :18.06.2012 Karar No :64

I. BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ
Madde l- Bu yönetmelik, Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası Merkez ve Şube Disiplin Kurullarının Kuruluş, Yetki ve Görevleri ile Disiplin Cezalarını, Kültür Sanat-Sen Tüzüğü doğrultusunda düzenler.
KAPSAM
Madde 2- Bu yönetmelikte düzenlenen Disiplin kurulları şunlardır:
a) Kültür Sanat-Sen Merkez Disiplin Kurulu
b) Kültür Sanat-Sen Şube Disiplin Kurulu
DAYANAK
Madde 3- Bu yönetmelik, Kültür Sanat-Sen Tüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;
Konfederasyon: Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonunu (KESK)
Sendika: Kültür, Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikasını (Kültür Sanat-Sen)
Tüzük: Kültür Sanat-Sen Tüzüğünü
Yönetmelik: Genel Merkez ve Şubeler Disiplin Kurulu Yönetmeliğini
Disiplin kurulu: Genel Merkez ve Şube Disiplin Kurulunu
Yönetim Kurulu: Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulunu ifade eder.


II. BÖLÜM
DİSİPLİN KURULLARININ OLUŞUMU
Madde 5- Disiplin Kurulu üyeleri, kendi Genel Kurullarınca, sendika üyeleri arasından gizli oy, açık sayım ve dökümle seçilir. Genel Merkez ve Şube Disiplin Kurulları 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.
Disiplin Kurullarının Görev Dağılımı
Madde 6- Disiplin Kurulları, seçim sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, üyeleri arasından, bir başkan ve bir raportör seçer. Görev dağılımını, Genel Merkez Disiplin Kurulu Genel Merkez Yönetim Kuruluna, Şube Disiplin Kurulu Şube Yönetim Kuruluna yazıyla bildirir.
Disiplin Kurullarının Üyeliklerinin Boşalması
Madde 7- Disiplin Kurulları üyeliklerinde boşalma olması halinde, Disiplin Kurulu Başkanı sıradaki yedek üyeyi 7 (yedi) gün içinde göreve çağırır. Asil üyeliğe çağrı Merkezde, Merkez Disiplin Kurulu, Şubelerde, Şube Disiplin Kurulu tarafından yapılır. Yeni görev dağılımını, Genel Merkez Disiplin Kurulu Genel Merkez Yönetim Kuruluna, Şube Disiplin Kurulu Şube Yönetim Kuruluna bir yazıyla bildirir.

III. BÖLÜM
DİSİPLİN KURULLARININ YETKİ VE GÖREVLERİ
Madde 8- Disiplin Kurulları, Sendikanın amaç ve ilkelerine ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket ettiği öne sürülen üye ve yöneticiler hakkında soruşturma yapar. Gerekli yazılı ve gerekli görülürse sözlü savunma alınmak koşulu ile soruşturma sonucunda iddia kanıtlanırsa, ilgiliye, bu yönetmelikte belirtilen cezalardan, yetkisine giren ve uygun olanı verir.
Bu yetki ve görevler aşağıda tanımlanmıştır:
1) Şube Disiplin Kurulu, bağlı olduğu Şube üyeleri ve Yöneticileri hakkında, Şube Yönetim Kurulu ve üyeler tarafından getirilen iddia ve şikayetleri inceler. Gerekli soruşturmayı yaparak bir rapor halinde gereği için Şube Yönetim Kuruluna bildirir.
2) Merkez Disiplin Kurulu; Şube Yönetim Kurulları, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Denetleme Kurulu tarafından getirilen iddia, şikayet ve raporları inceler.
3) Disiplin Kurulları, gerekli soruşturmayı yaparak tespit ettiği suçun ağırlığına göre üye ve organlarda görevli olan yöneticiler hakkında verilecek cezaları belirler.
Yönetici ve Üyelerin Disiplin ile İlgili Görevleri:
Madde 9- Sendika yöneticileri ve üyeleri, Disiplin Kurulunun soruşturmalarını kolaylaştırmak ve belgelerin sağlanmasına yardımcı olmakla yükümlüdür.

IV. BÖLÜM
İŞLEYİŞ
Disiplin Kurullarının Toplanma Zamanı
Madde 10- Disiplin kurulları; Yönetim Kurulunun kararı ve çağrısı üzerine toplanabileceği gibi, gerekli görüldüğü hallerde Disiplin Kurulu Başkanının ya da üye salt çoğunluğunun, yazılı çağrısı ile de toplanabilir. Toplantıda gündemdeki konuları görüşür.
Disiplin Kurullarının Toplanma ve Karar Yeter Sayısı
Madde 11- Disiplin kurullarının toplanma ve karar alma yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmayan üyenin disiplin kurulu üyeliği düşer.
Disiplin Kuruluna Başvurma
Madde 12- Sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği iddia edilen üye için, üyeler, üyenin bağlı olduğu Yönetim Kuruluna yazı ile başvururlar. Disiplin Kurulu Yönetim Kurulunun kararı ve çağrısı üzerine, en geç 7 (yedi) gün içinde toplanır. Şikayet edilen üye Genel Merkez Yönetim Kurulunda görevli ise Merkez Yönetim Kuruluna başvurulur. Şikayetçi üyeler başvuruları esnasında Disiplin Kurulunun soruşturmasını kolaylaştıracak bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdürler.
Başvuru Üzerine Yapılacak İşlemler
Madde 13- Yönetim Kurulunun kararı ve çağrısı üzerine Disiplin Kurulu başkanı tarafından toplantıya çağrılan Disiplin Kurulu şikayeti 5 (beş) gün içinde inceler. En geç beşinci günün sonunda disipline sevk edilen üyenin ifadesine başvurur. Gerek görüldüğü hallerde tanık ifadelerine başvurur, konuyu yerinde inceleyebilir ve gerek görürse uzman görüşüne başvurur. İfadeler yazılı olarak alınır. İfadelerine başvurulacak olanlar başka yerlerdeyse ifadeleri posta ya da elektronik posta yoluyla da alınabilir.
Şikayet edilen üye şikayeti görüşecek Disiplin Kurulunun üyesi ise, konunun görüşüldüğü toplantıya katılamaz.
Savunma Hakkı
Madde 14- Şikayet edilen üyeye savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez. Savunma için soruşturma evrakının tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün süre tanınır. Disiplin Kurulunun yazılı işlemine rağmen, süresi içinde gerekçesiz olarak ifade vermeyenler ve savunma yapmayanlar hakkında, eldeki bilgi ve belgelere göre karar verilir.
Kararların Gerçekleştirilmesi
Madde l5- Disiplin Kurulu savunmanın alınmasını müteakip, kararını 30 (otuz) gün içinde verir. Üye veya yöneticilere verilecek cezaların gerekçeleri karar defterine yazılır. İlgiliye de yazılı olarak bildirilir.
Kararların Yazılması ve Tebliği
Madde 16- Disiplin Kurulu kararları ve kararların gerekçeleri, Raportör tarafından karar defterine yazılır. Kararlara katılan üyelerce imzalanır. Kararlara katılmayan üye, katılmama gerekçelerini açıkça yazar. Alınan kararlar, soruşturması yapılan üyeye, şikayetçilere ve soruşturması yapılan üyenin bağlı olduğu Yönetim Kuruluna yazı ile tebliğ edilir.
İtiraz Hakkı
Madde 17- Haklarında ceza verilmiş olan üye veya yöneticiler, Şube Disiplin Kurulu kararlarına karşı, 15 (on beş) gün içinde Merkez Disiplin Kuruluna; Merkez Disiplin Kurulu kararlarına karşı da Merkez Genel Kuruluna itiraz edebilirler.

V. BÖLÜM
DİSİPLİN CEZALARI
Disiplin Cezaları
Madde 18- Üyelere ve organlarda görevli olan yöneticilere verilebilecek disiplin cezaları şunlardır:
a) Uyarma
b) Kınama
c) Üyelikten kesin çıkarılma talebiyle sendika üyesinin üyeliğini, Genel Kurul Kararına kadar askıya almak.
Disiplin Kurulunca, üyelikten kesin ihracı gerektiren bir suçun işlendiği tespit edildiğinde ihraç istemi, toplanacak ilk Genel Kurulda görüşülmek üzere Merkez Yönetim Kuruluna bildirir.
Yukarıdaki cezalar, suçun ağırlığına göre tüzük ve sendika organlarının kararları göz önüne alınarak, genel amaçlara uygun olarak saptanır.

VI. BÖLÜM
DİSİPLİN CEZASI VERMEYİ GEREKTİREN DURUMLAR
Uyarma Cezasını Gerektiren Durumlar
Madde 29- Uyarma cezası, üyenin üyelik görevlerini, organlarda görevli olan yöneticilerin yöneticilik görevlerini ve tüzük gereği olan diğer yükümlülüklerini ihmal etmesi durumunda verilir. Bu durumda ilgili, yazılı olarak uyarılır.
Kınama Cezasını Gerektiren Durumlar
Madde 20- Kınama cezası, daha önce uyarma cezası verilmiş üyenin veya organlarda görevli olan yöneticinin, uyarıyı gerektiren durumunu sürdürmesi, sendika organları tarafından usulüne göre verilen görevleri sürekli aksatması, alınan kararlara aykırı hareket etmesi, üyeler arasında yanlı davranması ve tüzük gereği olan yükümlülüklerini yerine getirmede kusurlu davranması durumunda verilir. Ceza ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Üyelikten kesin çıkarılma talebiyle sendika üyesinin üyeliğini, Genel Kurul Kararına kadar askıya almak.
Madde 21- Üyelikten kesin çıkarılma talebiyle üyenin üyeliğini, Genel Kurul Kararına kadar askıya almayı gerektiren haller şunlardır:
a) Kınama cezası ile cezalandırılan bir üye ve yöneticinin kınamayı gerektiren durumunu sürdürmesi
b) Sendikal faaliyetleri kasten engellemek,
c) Sendikal görevleri kasten yerine getirmemek
d) Sendika ana tüzüğüne, Genel Kurul kararlarına, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararlarına ve genel hükümlere kasten aykırı hareket etmek,
e) Sendika ilkelerine, amaçlarına ve hedeflerine uymayan eylemlerde bulunmak veya sendikanın amaç ve faaliyetlerinin gerçekleşmesini kasıtlı olarak engellemeye çalışmak,
f) Sendika parasını zimmetine geçirmek,
g) Sendika evrakı üzerinde sahtecilik yapmak
h) Sendikanın maddi ve manevi çıkarlarını kendi çıkarları için kullanmak
i) Üye ya da yöneticilere ve diğer kişilere fiili saldırıda bulunmak
j) Üye, yönetici ve diğer kişilere karşı, cinsel taciz, cinsel istismar veya cinsel tecavüzde bulunmak
Üyelikten kesin çıkarılma talebiyle sendika üyesinin üyeliğini Genel Kurul kararına kadar askıya almak cezasının verilmesi durumunda, üyenin yöneticilik görevi de bulunuyor ise yöneticilik görevi bu süre boyunca kendiliğinden askıya alınır.
Ceza Verme Yetkisi
Madde 22- Bu yönetmelikte belirtilen cezalar konusunda;
a) Şube Disiplin Kurulu: yalnızca Uyarma ve Kınama cezalarını verebilir.
b) Merkez Disiplin Kurulu: Uyarma, Kınama ve Üyelikten kesin çıkarılma talebiyle sendika üyesinin üyeliğini, Genel Kurul Kararına kadar askıya almak cezalarını verebilir.
c) Şube Disiplin Kurulları, vermeye yetkili olduğu cezadan daha ağır bir ceza verilmesini gerektiren durumlarda, dosyayı görüşüyle birlikte, Merkez Yönetim Kuruluna gönderir. Merkez Yönetim Kurulu da konuyu gereği için Merkez Disiplin Kurulu’na gönderir.
d) Merkez Disiplin Kurulu üyelikten çıkarma görüşüne varır ise gerekçeli kararını Merkez Yönetim Kuruluna iletir. Merkez Yönetim Kurulu kararı Genel Kurula taşır, kararı Genel Kurul verir.
VII. BÖLÜM
TUTULACAK DEFTER, DOSYA VE KAYITLAR
Madde 23- Disiplin Kurulları aşağıdaki defter, dosya ve kayıtları tutarlar.
a) Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri
b) Karar Defteri
c) Gelen giden evrakın konulduğu dosyalar
d) Soruşturma Dosyası
Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri, Merkez ve Şube Disiplin Kurulunun imzalarını kapsayan bir tutanakla; Disiplin Kurullarının Karar Defteri de Noter tarafından onaylanır. Disiplin Kurulu ile ilgili evrak ve dosyalar sendika bürosu dışına çıkarılamaz.
Disiplin Kurullarının Harcamaları:
Madde 24- Disiplin Kurullarının gerekli harcamaları sendika bütçesinden, ilgili Yönetim Kurulunca karşılanır.

VIII. BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Tamamlayıcı Kurallar
Madde 25- Bu yönetmelikte belirtilmemiş olan konularda, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası ve Kültür Sanat-Sen tüzüğü uygulanır.

IX. BÖLÜM
YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ
Yürürlük Tarihi
Madde 26- Bu yönetmelik Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme Yetkisi
Madde 27- Bu yönetmeliği, Genel Merkez Disiplin Kurulu yürütür.

Okunma 5210 defa